See English Version

  انواع مقالات قابل پذیرش

   

  بنا بر تصمیم کمیته علمی و شورای سیاست گذاری همایش، مقالاتی که براساس قالب های زیر تهیه شده باشند، در فرآیند داوری قرار می گیرند:

   

  1- مقالات علمی-پژوهشی

  2- مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی

  3- مقالات علمی-ترویجی (مروری)

  4- طرح های تحقیقاتی

  5- مطالعات موردی

   

   

  انواع مقاله :

   

  مقاله پژوهشی: برگرفته از تحقیقی است كه به تازگی پایان یافته است و چون متكی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود.

  مقاله تحلیلی: این نوع مقاله كه به نام مقاله نظری نیز شناخته می شود، مقاله ای است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، نظریه خاصی را در حوزه كار خود مطرح می نماید. در این نوع مقاله نویسنده ممكن است نظریه های قبلی را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آن ها را به شكل دیگری بیان كند یا آن ها را مورد تأمل و تردید قرار دهد.

  مقاله مروری: این مقاله به تحلیل كلان و ارزیابی انتقادی نوشته هایی می پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروری از طریق مقوله بندی، یكپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می كند.

  مقاله گردآوری: این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعكاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع كار تازه ای را عرضه نمی كند. تفاوت آن با مقاله تحلیلی این است كه به ارائه نظریه جدیدی منتهی نمی شود و نیز با مقاله مروری این تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزیابی كلیه آثار قبلی نمی پردازد.

   

   

  • در این رویداد علمی امکان ارسال چکیده یا اصل مقاله مقاله به زبان فارسی و انگلیسی فراهم شده است.